جمع آوری بلوار مدرسه

جمع آوری بلوار مدرسه

بلواری که جلو نمازخانه حکم سد معبر داشت به لطف زحمت لودر جناب اشکنانی (ولی محترم) و ماشین شهرداری ، جمع آوری شد و زمین فوتبال ابعاد قانونی خود را بدست آورد و این کار موجب خوشحالی بچه ها شد.

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف