باز باران

باز باران

باران آمد.اردوی دانش آموزان لغو شد.

و تصاویر بدون شرح…..

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف