انجمن اولیاء و مربیان

انجمن اولیاء و مربیان

تصاویر انجمن اولیاء و مربیان در سالن معلم

ضمن تشکر از انجمن فعال سال قبل آموزشگاه سیزده آبان ، به بزرگوارانی جدید در عضویت انجمن خیرمقدم عرض می کنیم.آقای مهدی مهرآوران ، آقای میثم برزگر ، خانم زهرا خسروی ، آقای محمد آزاد و آقای مختار سلطانی اعضاء اصلی و آقایان مهندس شجاعی و مصیب دلگشا عضو علی البدل معرفی شدند.نمایندگان اتباع خارجه نیز آقایان رفیعی و ابراهیمی انتخاب شدند.

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف