الهام عزیزم

الهام عزیزم

الهام جان تو افتخار وطنی – اولین سفیر صلح جهانی و نگین خاورمیانه در مسابقات صلح جهانی توکیو – یونسکو

سحر ، کرشمهٔ صبحم

بشارتی خوش داد!!!!

مهربانو ، درنای صلح ات از تخت جمشید تا عمق تاریخ ایران تا مرز صلح گرایی پروازکرد و از منشور بشری سخن ها برایمان آورد .  پیام صلحت نخستین تصویری است از یک خدمت که در ذهن مخاطب نقش می بندد .

پیامت چنان بود که میخ ها دوباره در سنگ نگاره ها  فرود آمدند و جهانیان را از سنگ نبشته ها ولوح نبشته ها که به درازای ٢۵٠٠ ساله تمدن برای تفهم مردمان روزگار تقریر شده بود دوباره زنده کردو جان تازه بخشید . باشد که قلمت درگیتی ماندگار بماند .

خانم الهام میر ” لقب اولین سفیر صلح ایران و نشان نگین خاورمیانه گوارای وجودت باد.”

نوشته ی : علی ملک زاده

بیست و سوم آذر نودو هفت

 one of students asked : excuse me , how

much is unlimited exactly ?

 

Math teacher answered : count all the

world’s oppression, it never

end and you

can’t say how much exactly only this

number increase.

 

Everyone knows everything has a root ,

the roots of unlimited oppre

ssions and

problems in the world are those minds

and wisdoms that a

re devoid of love and

kindness .

we called logical those thoughts t

hat

their love branch were dried and today

human damafe from that l

ogic , the logic

that doesn’t accept any logic.

whatever its root i

sn’t strong, it is finally

destroyed. heart is that clean water that

 

heart needs . Every human is a mirror

and every action is a reflect

ion.

reflection influences on minds , hearts ,

identities, world and

finally comes back

to ourselves.

I’m a mirror, I’m a part of world t

hat my

reflect creates a different world so i put

my wisdom root in

the love of my heart

so its action spray will be a fragrance of

aff

ection. I start to changing my way to

mirror way , in this way ever

y action

cknes back to myself. I put kindness into

my mind so my kindness guarantees the other kindness.  if every mirror does its duty, only one kindness is enough to be global. let’s be a mirror to chan

ge our world’s meaning from birthplace of oppression to birthplace of love .

یکی از دانش آموزان کلاس  پرسید : عذر خواهی میکنم، بی نهایت دقیقا چقدر است؟

معلم ریاضی درسش را متوقف کرد و با لحنی تامل برانگیز جواب داد : تمام ظلم و ستم های جهان اطرافت را بشمار ،هرگز تمامی نخواهند داشت و  تو حتی نمی توانی بگویی که دقیقا چقدر است فقط شاهد رشد عدد آن خواهی بود .

هر کسی میداند که هر معلولی علتی را یدک میکشد و ریشه ای دارد ،ریشه های ستم و مشکلات بینهایت در جهان آن مغز ها و عقل هایی هستند که تهی از عشق و محبت اند ؛ منطقی صدا کردیم تمام آن منطق ها و اندیشه هایی را که انشعاب های عشق در آنها خشکیده بود و امروزه چوب همان منطق را می خوریم ، منطقی که هیچ منطقی آن را قبول ندارد .

سرنوشت نابودی رقم خواهد خورد برای ریشه ای که محکم و پایدار نیست . قلب هر انسان آن آبی را که ریشه های تفکر برای دوام و حیات نیاز دارد داراست.

به جهان اطرافت دقیق تر نگاه کن هر انسان یک آیینه است و هر عمل دارای عکس العملی و بازتابی از یک انسان . عکس العمل های انسانی هستند که با تاثیرشان بر تفکر،هویت،قلب ها و در نهایت انسانها ، جهانی را تغییر میدهند.

با خودت تکرار کن آیینه ای هستم ،قسمتی از این جهان که که رفتار من میسازد جهانی متفاوت تر را ، ریشه های تفکرم را در چهارچوب عشق قلبم محکم میکنم تا عکس العمل هایم افشانه هایی از محبت باشند .

راهم را به راه آیینه ای کج خواهم کرد تا که شبنم های محبتی که فشانده ام تضمین کنند که مهربانی پخش شده در جهان  به سمتم باز خواهد گشت .

اگر هر آیینه تنها وظیفه اش را انجام دهد ، تنها یک محبت کافی است تا جهانی شود .

بیایید یک آیینه باشیم که تغییر دهیم مفهوم جهان کنونی مان را از مهد ظلم به مهد عشق .

مقاله الهام میر از بین چهار و نیم میلیون مقاله تایید شده از سراسر جهان به رتبه ی  سی و چهارم دست یافت و توانست لقب اولین سفیر صلح ایران و نشان نگین خاورمیانه را از آن خود کند.

مقاله ای که باید به چهار زبان انگلیسی ، فرانسوی ، اسپانیولی و ژاپنی ارائه و دارای نگارش خاص با محدودیت در تعداد کلمات نوشته شده در هر زبان ، الفاظ و لغات مورد نظر سازمان یونسکو با جمله بندی هایی که تاکنون در هیچ جایی منتشر نشده باشد ،و هم چنین عاری از هرگونه اشتباه نگارشی و گرامری از جمله شروط ابتدایی این مسابقات بود که گذر از نگاه تیزبین داوران بین المللی کاری بس دشوار بود که خوشبختانه الهام با افتخار این موفقیت را کسب نمود.

ضمن تبریک به جامعه ی فرهنگیان برای همه ی  دانش آموزان عزیز آرزوی توفیق و سربلندی مسئلت دارم.

از همه ی عزیزانی که به عناوین مختلف ابراز لطف و محبت داشتند ، صمیمانه سپاسگزارم.

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف