بازدید همکاران علامرودشتی از دبستان سیزده آبان

بازدید همکاران علامرودشتی از دبستان سیزده آبان

در بازدید همکاران خوبمان که از علامرودشت تشریف آورده بودند ، تجارب آموزشی و پرورشی تبادل نظر شد.

درباره نویسنده

ابراهیم میر آموزگار کلاس اول الف